Small Business Stabilization

Repair & Restore Grants

The Small Business Stabilization Grants provide direct financial support to reimburse for certain expenses related to vandalism and break-ins. Eligible businesses within the city of Portland, Oregon are able to apply for one or both grants. To determine if the Repair or Restore grants may be right for your business, please refer to their individual pages, or the below table.

Repair Grant

Learn more

Restore Grant

Learn more

Eligible Businesses

Local small businesses or nonprofits with a ground floor storefront
Food carts
City of Portland business license and State Business Registry required
Businesses opened in 2020 or after
Businesses with less than three (3) employees
Businesses with three (3) or more employees
Revenue limits
Property Managers or Owners without a ground floor level storefront

Eligible Expenses

Exterior repairs
Window, door and sign repair
Graffiti removal
Interior repairs
Security and prevention
Insurance premium increases due to losses and claims
Deferred rent
Inventory loss and replacement costs

Additional Details

Maximum grant amount $10,000 $25,000
Application process Apply anytime Apply during specific cycles (see grant page for details)
Selection process First come, first served based on eligibility Applications are scored and evaluated
Documentation of expenses required

Subvenciones de reparación y restauración para la estabilización de pequeñas empresas

Las subvenciones para la estabilización de pequeñas empresas proporcionan ayuda financiera directa para reembolsar ciertos gastos relacionados con actos de vandalismo y los robos. Las empresas elegibles de la ciudad de Portland, Oregon, pueden solicitar una o ambas subvenciones. Para determinar si las subvenciones de reparación o restauración pueden ser adecuadas para su negocio, consulte la información individual de cada opción o la tabla siguiente.

Subvención de reparación

Subvención de restauración

Empresas elegibles

Pequeñas empresas locales u organizaciones sin fines de lucro con un escaparate en la planta baja
Carrito de comida
Se requiere contar con una licencia comercial de la ciudad de Portland y un registro comercial estatal.
Empresas que iniciaron sus operaciones en 2020 o después
Empresas con menos de tres (3) empleados
Empresas con tres (3) o más empleados
Límites de ingresos
Administradores de la propiedad o propietarios sin escaparate en la planta baja

Gastos elegibles

Reparaciones de exteriores
Reparación de ventanas, puertas y letreros
Eliminación de grafitis
Reparaciones de interiores
Seguridad y prevención
Aumentos de primas de seguro debido a pérdidas o reclamaciones
Pagos de alquiler aplazados
Pérdida de inventario y costos de reposición

Detalles adicionale

Monto máximo de la subvención $10,000 $25,000
Proceso de revisión de solicitudes La solicitud puede presentarse en cualquier momento La solicitud se presenta durante ciclos específicos (consulte el sitio web para más detalles)
Selection process Por orden de presentación, según la elegibilidad A las solicitudes se les asigna una puntuación y se evalúan
Se requiere presentar la documentación de gastos

Trợ cấp Phục hồi Ổn định cho Doanh nghiệp Nhỏ

Trợ cấp Sửa chữa và Khôi phục

Trợ cấp Phục hồi Ổn định cho Doanh nghiệp Nhỏ cung cấp hỗ trợ tài chính trực tiếp để hoàn trả cho các chi phí nhất định liên quan đến phá hoại và đột nhập. Các doanh nghiệp đủ điều kiện trong Thành phố Portland, Oregon có thể đăng ký nhận một hoặc cả hai khoản trợ cấp. Để xác định liệu trợ cấp Sửa chữa hoặc Phù hợp có thể phù hợp với doanh nghiệp của quý vị hay không, hãy tham khảo các trang cá nhân của họ, hoặc tham khảo bảng bên dưới.

Khoản Trợ cấp Sửa chữa

Khoản Trợ cấp Khôi phục

Các Doanh nghiệp Hội đủ Điều kiện

Các doanh nghiệp nhỏ hoặc tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương có cửa hàng mặt phố tầng trệt
Xe bán thực phẩm
Yêu cầu giấy phép kinh doanh của Thành phố Portland và Đăng ký Doanh nghiệp Tiểu bang
Các doanh nghiệp mở cửa vào 2020 hoặc sau thời gian đó
Các doanh nghiệp có ít hơn ba (3) nhân viên
Các doanh nghiệp có ba (3) nhân viên hoặc nhiều hơn
Các hạn chế thu nhập
Quản lý hoặc Chủ sở hữu Tài sản không có cửa hàng mặt phố tầng trệt

Các Chi phí Hội đủ Điều kiện

Sửa chữa ngoại thất
Sửa chữa cửa sổ, cửa ra vào và biển hiệu
Loại bỏ hình vẽ graffiti
Sửa chữa nội thất
An ninh và ngăn ngừa
Phí bảo hiểm gia tăng do tổn thất và yêu cầu thanh toán
Tiền thuê nhà bị tạm hoãn
Thất thoát hàng trong kho và chi phí thay thế

Các Chi tiết Bổ sung

Khoản tiền trợ cấp tối đa $10,000 $25,000
Quy trình đăng ký Đăng ký vào bất cứ lúc nào Đăng ký trong các chu kỳ cụ thể (hãy xem trang web để biết chi tiết)
Quy trình lựa chọn Đến trước, xử lý trước dựa trên điều kiện hội đủ Đơn đăng ký được tính điểm và đánh giá
Yêu cầu tài liệu về các chi phí

Стабилизация малого бизнеса

гранты на ремонт и восстановление

Гранты на стабилизацию малого бизнеса предоставляют прямую финансовую поддержку для возмещения определённых расходов, связанных с вандализмом и взломами. Предприятия в городе Портленд, штат Орегон, отвечающие требованиям, могут подать заявление на получение одного или обоих грантов. Чтобы определить, отвечает ли ваше предприятие критериям получения грантов на ремонт или восстановление, пожалуйста, ознакомьтесь со страницами по каждому гранту или приведённой ниже таблицей.

Грант на ремонт

Грант на восстановление

Предприятия, отвечающие требованиям

Местные малые предприятия или некоммерческие организации в помещениях на первом этаже, выходящих на улицу
Продуктовые фургоны
Требуется коммерческая лицензия Городского управления Портленда и включение в Реестр предприятий штата
Предприятия, открытые в 2020 году или позже
Предприятия с численностью менее трёх (3) сотрудников
Предприятия с тремя (3) или более сотрудниками
Лимиты доходов
Управляющие или владельцы недвижимости, у которых нет помещений на первом этаже, выходящих на улицу

Расходы, отвечающие требованиям

Наружный ремонт
Ремонт окон, дверей и вывесок
Удаление граффити
Внутренний ремонт
Безопасность и профилактика
Увеличение страховых взносов в связи с ущербом и страховыми требованиями
Отсроченная арендная плата
Утрата имущества или затраты на замену

Дополнительные сведения

Максимальная сумма гранта $10,000 $25,000
Процесс подачи заявления Подавать заявление в любое время AПодавать заявление в течение определённых циклов (подробности смотрите на веб-сайте)
Выбор получателей субсидий Первым пришло, первым обслужено в зависимости от соответствия требованиям Заявления оцениваются по баллам
Требуется документация о расходах

小型企业稳固计划

维修和复兴补助金

小型企业稳固补助金计划提供直接的资金支持,用于补偿与蓄意破坏和入室盗窃相关的一些费用。俄勒冈州波特兰市符合条件的企业可以申请一项或同时申请两项补助金。若要确定维修或复兴补助金是否适合您的企业,请查看各自相应的页面或下表。

维修补助金

复兴补助金

符合条件的企业

有一楼商铺的本地小型企业或非营利组织
餐车
持有波特兰市营业执照和州企业登记许可
2020 年或之后开业的企业
雇用不到三 (3) 名员工的企业
雇用三 (3) 名或更多员工的企业
收益有限
无一楼商铺的物业管理人或业主

符合条件的费用

外部维修
窗户、门和招牌维修
清除涂鸦
内部维修
保安与预防
因损失和索赔而导致的保费增加
递延租金
库存损失和更换费用

其他详情

最高补助金额 $10,000 $25,000
申请流程 随时申请 在特定周期内申请(详见网站
评选流程 根据评估条件,先申请者先得 对申请进行评分和评估
需要费用证明文件
2024-02-23T16:15:13-08:00

Small Business Stabilization Restore Grant

The Restore Grant Program supports Portland small businesses with expenses related to vandalism and break-ins such as security and prevention installations, insurance premium increases, interior repairs and inventory/equipment loss, with reimbursements up to $25,000 for eligible expenses.

2024-04-23T11:00:24-07:00

Winter Storm – Small Business Stabilization Restore Grant

The Small Business Stabilization Restore Grant Program will support Portland small businesses experiencing hardships resulting from the winter storm in January 2024 with up to $25,000 in reimbursements to eligible small businesses or nonprofits located in the City of Portland for qualifying expenses related to the winter storm in January 2024.