Trợ cấp Phục hồi chỉ có thể đài thọ hoàn trả tiền thuê trả chậm có thỏa thuận được ký từ chủ nhà có bù đắp tiền thuê nhà do đại dịch COVID-19 và đã thanh toán từ ngày 1 Tháng Một 2022.