Nhiều người thuê nhà ngại nói chuyện với chủ nhà nếu họ không thể trả tiền thuê nhà.  Hãy chắc chắn rằng quý vị cho người thuê của mình biết rằng quý vị quý trọng họ, quý vị muốn họ thành công và quý vị muốn trở thành một đối tác để giúp họ thực hiện được điều này. Điều đó có thể giúp họ và quý vị nói chuyện cùng nhau.

Hãy chắc chắn rằng quý vị liên lạc tiếp đối với tất cả các trao đổi liên lạc của mình bằng văn bản. Khi sử dụng email, quý vị có thể chọn tính năng “đã xem,”

Quý vị nên gửi email cho người thuê nhà nói rõ ngày và giờ khi quý vị gọi và phản hồi quý vị nhận được (để lại một tin nhắn, hộp thư thoại đầy, v.v.).