Hãy chuẩn bị sẵn những nội dung này khi quý vị sẵn sàng nộp đơn:

  • Xác nhận trạng thái Đăng ký Doanh nghiệp đang hoạt động của Tiểu bang Oregon (http://egov.sos.state.or.us/br/pkg_web_name_srch_inq.login)
  • Thông tin Giấy phép Kinh doanh Portland của quý vị nếu địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tiểu bang Oregon của quý vị không ở Portland
  •  Tổng doanh thu hàng năm 2019 – quý vị đã bán được bao nhiêu trong năm 2019
  •  Ước tính tốt nhất của quý vị về tổn thất doanh thu do COVID-19
  • Số lượng nhân viên
  • Số năm kinh doanh