Quý vị đủ điều kiện nộp đơn đăng ký nếu tổ chức phi lợi nhuận của quý vị sở hữu một bất động sản thương mại mà sẽ cho chủ doanh nghiệp nhỏ thuê. Nếu quý vị là một tổ chức phi lợi nhuận đang tìm kiếm mặt bằng để vận hành hoạt động của riêng mình, quý vị sẽ không đủ điều kiện để nộp đơn đăng ký chương trình này.