Không, trừ khi quý vị là một phần trong doanh nghiệp nhượng quyền thương mại địa phương có ít hơn 3 địa điểm, trong trường hợp đó quý vị có thể nộp đơn đăng ký. Các doanh nghiệp nhượng quyền quốc gia không đủ điều kiện cho chương trình này.