Nếu quý vị là chủ doanh nghiệp (bao gồm chủ sở hữu duy nhất, người làm nghề tự do, nhà thầu độc lập) và đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho cơ hội nhận tài trợ này.