Chương trình này nhằm khuyến khích mức giá cho thuê phải chăng, vì vậy nếu quý vị không có ý định cho một doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện thuê thì quý vị sẽ không đủ điều kiện để nộp đơn đăng ký.