Không, tiền tài trợ chỉ dành cho các cải tiến mặt bằng, bao gồm việc tiền phát triển, xây dựng thêm, và các dịch vụ chuyên nghiệp liên quan đến nó. Vui lòng tham khảo phần phí tổn đủ điều kiện và không đủ điều kiện trong trang này.