Không, chương trình này chỉ bao gồm những công việc được thực hiện sau khi thỏa thuận tài trợ được ký kết.