Không. Tài trợ CLG không thể được sử dụng vì mục đích thuê hoặc cho thuê hay bất kỳ chi phí hoạt động nào khác. Tài trợ này chỉ phục vụ cho việc cải tạo các bất động sản kiên cố để bổ sung, mở rộng, hoặc cải tạo không gian vật lý. Các nguồn lực TIF này bị hạn chế theo luật tiểu bang (ORS 457.170) nói chung là không được chi cho bất kỳ thứ gì khác ngoài đất đai, thu mua tài sản và cải tạo bất động sản liên quan đến tái phát triển đô thị.