Quý vị cần phải xác định được bất động sản hoặc người thuê trước khi nộp đơn đăng ký.