Số tiền tài trợ tối đa là $300,000, nhưng đó không phải là số tiền chắc chắn được đảm bảo. Số tiền tài trợ được xác định dựa trên điều khoản thuê, các chi phí của dự án, lợi ích cộng đồng, và các yếu tố khác được nêu rõ trong phần Điều kiện Hội đủ trong hướng dẫn của chương trình.