Chúng tôi đang làm việc với các đối tác thuộc thành phố của chúng tôi để xác nhận xem có bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu như một phần của đơn đăng ký hay không. Chúng tôi sẽ cập nhật điều này ngay khi có thêm thông tin.