Đây là các quỹ của liên bang và do đó có các yêu cầu khác để báo cáo. Ngoài ra, chúng tôi đã áp dụng các bài học kinh nghiệm từ các chương trình cứu trợ trước để đảm bảo rằng đơn đăng ký nắm bắt được thông tin về nhân khẩu học và chủ doanh nghiệp chính xác nhất.