Hầu hết các chủ sở hữu bất động sản đều đang liên hệ với người cho vay của mình để thảo luận về khả năng tạm hoãn các khoản nợ và kế hoạch trả dần.

Các cuộc thương lượng được thực hiện trong từng trường hợp cụ thể.

Một số biện pháp tốt nhất được chủ sở hữu bất động sản chia sẻ là:

  • Hãy chủ động và tiếp cận với người thuê nhà của quý vị thường xuyên. Nhiều người thuê nhà có thể cảm thấy sợ hãi hoặc đôi khi không biết rằng chủ nhà sẵn sàng hợp tác.
  • Làm việc với người thuê nhà của quý vị và giải thích cho họ quý vị đang giúp họ duy trì việc kinh doanh ra sao, họ sẽ phát triển mạnh và có thể trả tiền thuê nhà trong những tháng tới ra sao.Xây dựng câu chuyện về việc quý vị sẽ quản lý không gian hiệu quả ra sao và quý vị sẽ tìm kiếm doanh thu như thế nào trong một thị trường khó khăn sẽ rất quan trọng đối với các cuộc thảo luận với người cho vay.
  • Liên lạc với người cho vay của quý vị với những thông tin thực tế và những giải pháp tiềm năng. Biết quý vị muốn yêu cầu những điều gì dựa trên tài chính và các cuộc trò chuyện với người thuê nhà của quý vị.
    • Một số người cho vay đang thương lượng tạm hoãn thanh toán ba tháng và trả dần các khoản thanh toán đó trong suốt thời gian vay hoặc cộng thêm vào thời điểm kết thúc như một khoản chốt nợ.
    • Một số người cho vay đang thương lượng chỉ thanh toán tiền lãi ba tháng và tiền gốc được trả dần trong suốt thời gian vay hoặc phải trả vào thời điểm kêt thúc.