Chúng tôi sẽ tính điểm đơn đăng ký dựa trên các tiêu chí sau:

  • Số lượng nhân viên
  • Tổng Doanh thu Hàng năm từ 2019-2022
  • Vị trí dọc theo quận hoặc hành lang bị ảnh hưởng nặng nề.

Tiêu chí bổ sung cho các yêu cầu tiền tài trợ vượt quá $10,000.00

  • Giới thiệu từ các chương trình và/hoặc các đối tác khác
  • Tổng tài trợ tài chính nhận được trong 12 tháng vừa qua

Số tiền hạn chế có sẵn cho mỗi vòng trợ cấp. Không phải tất cả đơn đăng ký đều nhận được Trợ cấp Phục hồi.