Ủy ban đánh giá xem xét các đơn đăng ký và đưa ra các khuyến nghị tài trợ. Giám đốc Điều hành của Prosper Portland sẽ sử dụng các khuyến nghị của ủy ban để đưa ra quyết định cuối cùng về việc phân bổ các khoản tài trợ.
Tất cả các khoản tài trợ đều phụ thuộc vào việc tuân thủ các nguyên tắc của chương trình. Nếu người nhận không thể kịp thời đáp ứng các nguyên tắc này, tài trợ sẽ bị hủy bỏ và số tiền được trả lại vào ngân sách CLG cho các năm tài trợ sau này. Không có danh sách thay thế.
Việc lựa chọn dựa trên sự phù hợp của từng đề xuất dự án với các ưu tiên của chương trình CLG, là các dự án cải thiện khả năng tiếp cận việc làm và các dịch vụ phát triển lực lượng lao động; hỗ trợ cơ hội tạo ra của cải cho các chủ doanh nghiệp nhỏ; tôn vinh và cải thiện sự đa dạng văn hóa và lịch sử của khu phố; cung cấp tài sản cộng đồng phù hợp với các ưu tiên và cơ hội mà cộng đồng mong muốn; và nâng cao các mục tiêu của các kế hoạch hành động theo khu vực cụ thể.