Quý vị nên gửi một đơn đăng ký riêng cho từng doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp đủ điều kiện nhận một khoản tài trợ và mỗi doanh nghiệp được đánh giá riêng biệt.