Không, Trợ cấp Phục hồi Ổn định Doanh nghiệp Nhỏ chỉ là bồi hoàn cho những chi phí quá khứ, thời gian hiệu lực sớm nhất là Tháng Một 2022. Trợ cấp Phục hồi không thể sử dụng cho các chi phí chưa phát sinh, hoặc không thể kèm theo chứng minh thanh toán.

Nếu quý vị không thể cung cấp hóa đơn và bằng chứng thanh toán trong thời gian đăng ký, quý vị có thể đăng ký khi vòng Trợ cấp Phục hồi tiếp theo được mở.