Nếu quý vị qua được các yêu cầu về điều kiện hội đủ và quý vị không được chọn tài trợ, đơn đăng ký của quý vị sẽ được tự động chuyển tiếp sang các vòng tiếp theo. Chúng tôi sẽ đánh giá điểm của quý vị dựa trên các tài liệu quý vị đã nộp ở vòng cụ thể đó. Nếu trường hợp của quý vị có bất kỳ thay đổi nào có thể cải thiện số điểm của quý vị, ví dụ: quý vị tăng số lượng nhân viên, quý vị sẽ có cơ hội sửa đổi thông tin ở mỗi vòng. Chúng tôi sẽ trao đổi hướng dẫn cho quý vị để thay đổi trước kỳ đánh giá.