Những người nhận được trợ cấp sẽ có 10 ngày kể từ ngày có thông báo nhận tài trợ để cung cấp các tài liệu bắt buộc dưới đây, tùy thuộc vào các chi phí hội đủ điều kiện sẽ được bồi hoàn. Để nhận được tài trợ từ Trợ cấp Phục hồi, tất cả các chi phí phải được thanh toán trước đó và kèm theo bằng chứng thanh toán, chẳng hạn như bản sao séc bị hủy và/hoặc bản sao thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng hoặc bảng sao kê ngân hàng. Toàn bộ chi phí phải có ngày sau ngày 1 Tháng Một 2022 mới được coi là hội đủ điều kiện.

Tất cả những người nhận thành công được trợ cấp sẽ cần cung cấp những tài liệu sau:
 • Mẫu đơn W-9 và ACH để được thanh toán tài trợ
 • Báo cáo Lãi & Lỗ các năm 2019-2022
Nếu quý vị yêu cầu hoàn lại tiền An ninh và Phòng ngừa, hãy cung cấp TẤT CẢ:
 • Các hóa đơn của nhà cung ứng lắp đặt an ninh/phòng ngừa hội đủ điều kiện
 • Chứng minh thanh toáncho các lắp đặt đã hoàn tất
 • Hình ảnh các biện pháp an ninh/phòng ngừa được lắp đặt
Nếu quý vị yêu cầu hoàn Phí bảo hiểm Gia tăng, hãy cung cấp TẤT CẢ:
 • Chứng minh chi phí bảo hiểm gia tăng:
  • Báo cáo số tiền gia tăng có ghi ngày
 • Chứng minh thanh toán cho bảo hiểm từ khi có tăng phí 
Nếu quý vị yêu cầu hoàn Phí thuê nhà Trả chậm, hãy cung cấp TẤT CẢ:
 • Thỏa thuận có chữ ký từ chủ nhà có bù trừ tiền thuê do đại dịch COVID-19.
 • Chứng minh thanh toán cho các lần trả chậm tiền thuê nhà.
Nếu quý vị yêu cầu hoàn tiền Sửa chữa Nội thất hãy cung cấp TẤT CẢ:
 • Hóa đơn nhà cung ứng sửa chữa nội thấthội đủ điều kiện
 • Chứng minh thanh toáncho phần sửa chữa đã hoàn tất
 • Các bức ảnh chụp thiệt hại
 • Báo cáo của cảnh sát (nếu có)
Nếu quý vị yêu cầu bồi hoàn Hàng tồn kho và Thay thế Thiết bị (lên tới $5,000), hãy cung cấp:
 • Bản yêu cầu bảo hiểm bồi thường tổn thất, bao gồm danh sách hàng tồn kho bị mất phân theo khoản và Bao gồm khoản thanh toán yêu cầu bồi thường bảo hiểm thể hiện việc mất hàng hóa (nếu có)
  HOẶC
 • Số lượng hàng tồn kho có ghi ngày thể hiện sự tổn thất hàng hóa và chi phí hàng hóa bị tổn thất
 • Hóa đơn lắp đặt thiết bị (nếu có)\
 • Chứng minh thanh toáncho hàng tồn kho và thiết bị
 • Ảnh chụp thiết bị được thay thế
 • Báo cáo của cảnh sát (nếu có) 
Người nhận được trợ cấp thành công yêu cầu số tiền hơn $10,000 sẽ cần cung cấp TẤT CẢ những tài liệu sau đây: 
 • Báo cáo Bảo hiểm Công ty nộp cho Người lao động mới nhất hoặc tờ khai thuế mới nhất mà bao gồm thông tin về nhân viên của quý vị, ví dụ như số lượng nhân viên và tổng cộng tiền lương đã thanh toán
 • Mẫu đơn IRS mới nhất cho bản khai thuế mới nhất được nộp trong vòng 4 năm qua (phụ thuộc vào cấu trúc pháp lý và phân loại thuế):
  • Doanh nghiệp Tư nhân: Bảng C (Mẫu đơn 1040):
  • Công ty hợp danh: Mẫu đơn 1065:
  • Công ty loại S: Mẫu đơn 1120S:
  • Công ty loại C: Mẫu đơn 1120:
  • Báo cáo Lãi và Lỗ hỗ trợ cho mẫu đơn IRS được nộp mới nhất

Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được tất cả tài liệu bắt buộc, Prosper Portland sẽ gửi một thông báo về số tiền trợ cấp cuối cùng cho người được nhận trợ cấp trước khi giải ngân.