Các thành viên của Ủy ban Đánh giá sẽ ký vào biểu mẫu Xung đột Lợi ích và bị miễn tư cách nếu họ có xung đột lợi ích.