Không. Chương trình này dành cho các doanh nghiệp nhỏ đang mở rộng; quý vị phải có đủ doanh thu để duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và phát triển thành hợp đồng cho thuê theo giá thị trường khi kết thúc thỏa thuận thuê.