Sẽ có năm vòng trợ cấp cho chương trình Trợ cấp Phục hồi Ổn định cho Doanh nghiệp Nhỏ. Thời gian đăng ký trực tuyến của vòng đầu tiên vào ngày 16 Tháng Sáu, 2023.  Bốn vòng tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày 1 của các tháng tiếp theo trong năm 2023:  Tháng Tám, Tháng Mười, Tháng Mười Hai. Vòng cuối cùng bắt đầu vào Tháng Hai 2024.