Chương trình này sẽ mở đăng ký tại khu vực TIF Hành lang Liên tiểu bang vào Mùa xuân năm 2024 và sẽ mở ở các khu vực khác khi có sẵn kinh phí.