Có, chủ cho thuê thương mại và nhượng quyền thương mại/doanh nghiệp có nhiều địa điểm đều đủ điều kiện. Đây là sự thay đổi so với đợt tài trợ SBRF đầu tiên.