Các ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên điểm mạnh của dự án liên quan đến lợi ích cộng đồng; khả năng hỗ trợ cộng đồng và quan hệ đối tác; cũng như tính khả thi của dự án, lịch trình và ngân sách.