Sau khi ủy ban đánh giá đưa ra các khuyến nghị tài trợ và Giám đốc Điều hành quyết định việc phân bổ, Prosper Portland sẽ trích lập các quỹ trong lúc người nhận cung cấp các tài liệu bổ sung, chẳng hạn như giấy phép kinh doanh, ngân sách dự án, hợp đồng thuê, hồ sơ thầu và xác nhận rằng thuế tài sản là hiện hành. Mặc dù Prosper Portland công bố công khai những người nhận tài trợ, việc giải ngân tài trợ còn phụ thuộc vào việc thực hiện các thỏa thuận tài trợ cuối cùng và việc tuân thủ các yêu cầu về tài trợ.