Không, do các yêu cầu về Tài trợ Tăng Thuế, các doanh nghiệp kinh doanh cần sa không đủ điều kiện để nộp đơn đăng ký chương trình này.