Trọng tâm trong suốt quá trình này là sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của Prosper Portland. Chúng tôi tập trung vào sự nỗ lực có chủ ý để đảm bảo rằng tất cả cộng đồng thấy rõ được lợi ích công bằng và nhờ vậy những điều thu được từ tăng trưởng vật chất và kinh tế sẽ giải quyết được khoảng cách gia tăng trong thành phố của chúng ta. Do kinh phí hạn chế, các khoản trợ cấp sẽ được trao cho các doanh nghiệp nằm dọc theo các quận và hành lang bị ảnh hưởng nặng nề.