Cả chủ doanh nghiệp nhỏ và chủ sở hữu bất động sản đều đủ điều kiện để nộp đơn đăng ký. Chủ sở hữu bất động sản có thể là tổ chức phi lợi nhuận hoặc tư nhân nếu họ cho một doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện thuê.