Hãy chắc chắn rằng quý vị liên lạc tiếp đối với tất cả các trao đổi liên lạc của mình bằng văn bản. Khi sử dụng email, quý vị có thể chọn tính năng “đã xem.”

Quý vị nên gửi email cho chủ nhà nói rõ ngày và giờ khi quý vị gọi và phản hồi quý vị nhận được (để lại một tin nhắn, hộp thư thoại đầy, v.v.).

Hãy chắc chắn rằng quý vị lưu lại bản ghi bằng văn bản với chủ nhà một cách chuyên nghiệp, rõ ràng và dựa trên thực tế.