Nếu quý vị đang hoạt động và tuân thủ các yêu cầu đăng ký của Tiểu bang Oregon vào hoặc trước ngày 31 Tháng Mười Hai năm 2019, quý vị có thể đủ điều kiện để được nhận tài trợ.

Lưu ý: Các doanh nghiệp hoạt động dưới tên chủ sở hữu không bắt buộc phải đăng ký với Tiểu bang Oregon. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của Tổng trưởng Oregon và xem câu hỏi “Có phải tất cả các doanh nghiệp đều phải đăng ký và sử dụng tên doanh nghiệp giả định không?” (https://sos.oregon.gov/business/Pages/registering-your-business-name.aspx)