Đơn đăng ký này không yêu cầu số liệu bán hàng chính xác. Quý vị sẽ cần biết liệu tổng doanh thu của mình có dưới ngưỡng đủ điều kiện 5 triệu đô la hay không và quý vị đã bị sụt giảm doanh thu kể từ ngày 1 Tháng Ba năm 2020. Nếu đơn đăng ký của quý vị được chọn, quý vị có thể được yêu cầu xác minh.