Khi kết thúc đơn đăng ký, bạn có cơ hội xem lại câu trả lời của mình và quay lại để thay đổi chúng trước khi bạn gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh của mình.

Chúng tôi đang xác minh thông tin quý vị đã gửi và có thể cập nhật thông tin nếu cần nếu đơn đăng ký của quý vị được chọn.

Chúng tôi không thể cập nhật câu trả lời của quý vị trong trường hợp quý vị không hài lòng với câu trả lời trong đơn đăng ký của mình. Quý vị sẽ cần phải gửi lại đơn đăng ký của mình.