Những người nhận được chọn sẽ nhận được thư tài trợ liệt kê các hạng mục cần thiết để được tài trợ, bao gồm trạng thái 501(c) của tiểu bang, giấy phép kinh doanh của Thành phố Portland, tình trạng hiện tại của thuế bất động sản, kế hoạch dự án, hồ sơ thầu và giấy phép xây dựng. Thỏa thuận Tài trợ sẽ được dựa trên hồ sơ thầu xây dựng do người nhận tài trợ đệ trình và được Prosper Portland phê duyệt. Tài trợ này chỉ có thể được sử dụng để cải tạo bất động sản kiên cố nhằm bổ sung, mở rộng hoặc cải tạo không gian vật lý. Những công việc được thực hiện trước khi thỏa thuận tài trợ được thực thi đầy đủ sẽ không đủ điều kiện. Để tiếp cận tài trợ, người nhận phải cung cấp hóa đơn từ nhà thầu, bằng chứng thanh toán và Biểu mẫu Giải ngân có chữ ký. Tài trợ sẽ được giải ngân dưới dạng một khoản bồi hoàn cho người nhận (kèm theo bằng chứng thanh toán) hoặc trực tiếp cho nhà thầu.