Do lịch sử của luật pháp phân biệt đối xử và thực tiễn xã hội, các cộng đồng da màu đã gặp bất lợi trong hàng trăm năm về khả năng xây dựng sự thịnh vượng và mạng lưới các nguồn trợ giúp để phục hồi. Các quỹ này sẽ phục vụ cho những người nộp đơn thuộc nhiều danh mục nhân khẩu học; chúng tôi chỉ đơn giản lưu ý ưu tiên này như một sự cân nhắc quan trọng. Tất cả các doanh nghiệp nhỏ đáp ứng các yêu cầu về điều kiện hội đủ sẽ được xem xét để tiếp cận các quỹ này.