Các khoản tài trợ này được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp đã chứng minh được kinh nghiệm hoạt động kinh doanh của họ trong năm qua.