Mỗi quận TIF có một ủy ban đánh giá bao gồm các tình nguyện viên đại diện cho các tổ chức cộng đồng, khu phố và hiệp hội doanh nghiệp, và các tổ chức phi lợi nhuận cũng như các chủ doanh nghiệp cá nhân và nhân viên Prosper Portland. Các ủy ban đánh giá cũng thường bao gồm một đại diện đến từ một tổ chức đã nhận tài trợ CLG trước đây.