Các khoản tài trợ được trao thông qua một quy trình cạnh tranh. Các dự án có thể được tài trợ toàn bộ, một phần hoặc không được tài trợ; có thể có sự khác nhau về quy mô; và thường dao động từ $10,000 đến $50,000. Tổng số tiền tài trợ tối đa là $300,000. Các tổ chức trước đây đã được trao tổng tài trợ $300,000 (đơn lẻ hoặc kết hợp) sẽ đạt đến mức tổng tài trợ tối đa và không còn đủ điều kiện nhận tiếp tài trợ.