No. Ứng viên có thể nộp đơn và nhận tài trợ mà không cần có hợp đồng thuê. Các quỹ được trích lập sau khi người nhận tài trợ được lựa chọn và xác nhận. Tuy nhiên, trước khi thỏa thuận tài trợ được thực hiện, người nhận phải nộp một hợp đồng thuê với thời hạn tối thiểu 3 năm.