Không, các đơn đăng ký được chấm điểm dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm tính dễ bị tổn thương của doanh nghiệp, khả năng thích ứng và tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp.