Có, quý vị đủ điều kiện để nộp đơn đăng ký chương trình này.