Có, quý vị vẫn đủ điều kiện cho Quỹ Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ theo Đạo luật CARES này. Quý vị có thể sẽ cần cung cấp tài liệu về việc sử dụng các khoản tài trợ cứu trợ trước đây của quý vị.