Không, đây không phải là quy trình ai đến trước được phục vụ trước. Tất cả các đơn đăng ký đủ điều kiện sẽ được xem xét cùng một lúc.