Tại thời điểm đăng ký, quý vị chỉ cần xác nhận rằng doanh số bán hàng của quý vị đã giảm kể từ ngày 1 Tháng Ba năm 2020. Nếu đơn đăng ký của quý vị được chọn, quý vị có thể được yêu cầu xác minh, trong trường hợp đó, hãy sử dụng phán đoán tốt nhất của quý vị để ước tính doanh thu của quý vị bị ảnh hưởng như thế nào bởi COVID-19.

  1. So sánh doanh số bán hàng quý vị năm nay với doanh số năm ngoái
  2. So sánh doanh số bán hàng thực tế của quý vị với doanh số bán hàng dự kiến