Tổng doanh thu của quý vị là tổng doanh số kinh doanh của quý vị TRƯỚC bất kỳ khoản khấu trừ nào. Ví dụ: nếu quý vị bán một chiếc váy với giá $100 thì tổng doanh thu của quý vị là $100.