Mặc dù địa chỉ trong sổ đăng ký kinh doanh tiểu bang của quý vị là địa chỉ được sử dụng để xác minh tính đủ điều kiện ban đầu của quý vị, nhưng nếu quý vị có giấy phép kinh doanh của thành phố Portland đang có hiệu lực, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện.