Các khoản tài trợ này sẽ bị tịch thu và được trả lại vào ngân sách của Quận cho các năm tài trợ sau này.